نیلوفر معصومی

مدرس تئوری موسیقی و پیانو
کار با کتاب های پوزولی، بیر، چرنی، هانون، انوانسیون های باخ، سونات های بتهون و موزارت، پرلودهای شوپن