کامران حیدری

مدرس آکادمی ناب
مدرس پیانو کلاسیک ایرانی

کامران حیدری دانش آموخته رشته “نیو آرت بیزینس” (تجارت نوین هنری) می باشد و در این زمینه ایده پرداز و مجری طرحهای ناب بوده و امروزه تدریس را تنها بخشی از رسالت خود میداند.