کسب درآمد از هنر

چگونه از دانش موسیقی خود کسب درآمد کنیم؟