مدرس سنتور

امید سبزی

لیسانس موسیقی، نوازنده سنتور ، ساکن تهران، متولد۱۳۵۹، سابغه تدریس ۲۰ سال ودر شهر سنندج موسیقی را زیر نظر استاد پیمان سلیم فرد آموزش دیده اند.